Nahoru

Živnostenský úřad

Navigace
Aktuality z obecního živnostenského úřadu naleznete v příslušné sekci aktuálně z města a úřadu.
 

Náplň činnosti odboru
- Výkon činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem
- Plnění úkolů stanovených zvláštními právními předpisy
- Centrální registrační místo (CRM)
- Provozovatel živnostenského rejstříku
Činnosti vykonávané obecním živnostenským úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.


Státní správa
Odbor vykonává státní správu v územním obvodu obce s rozšířenou působností:
- na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem
- na úseku zemědělského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství
- dozorovou činnost v rozsahu stanoveném:
zákonem o ochraně spotřebitele
zákonem o spotřebních daních
zákonem o povinném značení lihu
zákonem o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
zákonem o civilním letectví a zákonem o drahách (dohled vůči cestovním kancelářím a agenturám)
Odbor je dále pověřen výkonem státní správy na úseku kontroly dle zákona o cenách na území obce Česká Lípa.

Samospráva
Odbor řeší správní delikty na základě pověření (usnesení) rady města, pro porušení Tržního řádu města Česká Lípa.
Dle stanovené působnosti k řešení přestupků a správních deliktů pro jednotlivé odbory a oddělení Městského úřadu Česká Lípa, řeší přestupky a správní delikty na úseku podnikání, dle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě

Jako centrální registrační místo:
Přijímá
• přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti,
• přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
• oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
• oznámení změn údajů uvedených v přihláškách a oznámeních.
Vydává výpisy z informačního systému veřejné správy – živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů.

Členění odboru:
- úsek registrace
- úsek kontroly   

Náplň činnosti jednotlivých úseků

Úsek registrace
• přijímá a vyřizuje ohlášení, žádosti o koncese a oznámení změn fyzických, zahraničních fyzických a právnických osob
• vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů
• vyžaduje stanoviska k žádostem o koncese od orgánů státní správy
• vede správní řízení a rozhoduje o udělení koncese
• vede správní řízení a rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění 
• vyzývá podnikatele k odstranění závad v ohlášení nebo žádosti o koncesi
• vyzývá podnikatele k zaplacení správního poplatku
• vydává sdělení o zápisu některých skutečností do živnostenského rejstříku
• zajišťuje agendu související se zánikem živnostenského oprávnění
• plní oznamovací povinnost vůči orgánům, které vydávají stanoviska k žádosti o koncese a ostatním orgánům státní správy
• vydává opisy, stejnopisy a fotokopie dokumentů
• provádí výběr správních poplatků v hotovosti v rámci odboru, provádí kontrolu jejich odvodů na finanční odbor a jejich odsouhlasení dle účetní sestavy, včetně odvodů blokových pokut
• ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení dle § 62 živnostenského zákona
• zpracovává avíza z VR (obchodní rejstřík), EO (evidence obyvatel) a ISIR (insolvenční rejstřík) a v souvislosti se vznikem změn vede další řízení
• vede evidenci zemědělských podnikatelů (vydává osvědčení, provádí změny a zápisy do evidence)
• plní další úkoly vyplývající ze živnostenského zákona a ze zákona o živnostenských úřadech (např. transformace živností, servis a konsolidace dat v IS RŽP)
• plní funkci centrálního registračního místa (CRM)

Úsek kontroly
• provádí živnostenskou kontrolu a kontrolu zemědělských podnikatelů (kontroly dle vlastního plánu a kontroly nařízené MPO
• provádí dozorovou činnost dle zvláštních zákonů (ochrana spotřebitele, spotřební daně, povinné značení lihu, provoz zastaváren, o civilním letectví, o drahách)
• provádí cenovou kontrolu dle zákona o cenách
• provádí kontrolu občanů EU a EHP při volném poskytování služeb (výměna informací s partnery v EHP přes systém IMI)
• rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění a o pozastavení provozování živnosti z vlastního podnětu nebo podnětu jiného správního orgánu
• rozhoduje o tom, že oprávnění provozovat živnost ohlášením nevzniklo nebo nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění
• řeší přestupky a správní delikty za porušení živnostenského zákona, zákona o zemědělství, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřební dani, o povinném značení lihu, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a za porušení Tržního řádu města Česká Lípa
• ukládá pokuty za přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob za porušení povinností daných živnostenským zákonem
• ukládá pokuty za přestupky a správní delikty dle zákona o kontrole
• ukládá pokuty v blokovém řízení
• vede evidenci blokových pokut
• vyřizuje stížnosti v rozsahu působnosti živnostenského zákona, spotřebitelské stížnosti zapisuje do Evropského registračního systému spotřebitelských stížností (ECCRS) pro potřeby Evropské komise
• pořizuje do živnostenského rejstříku pokuty uložené podnikatelům jinými správními orgány v souvislosti s živnostenským podnikáním
• provádí zápis překážek provozování živnosti a s tím spojené další řízení
• spolupracuje s dalšími kontrolními orgány, orgány činnými v trestním řízení a ostatními správními orgány
• poskytuje informace a pomáhá řešit stížnosti spotřebitelů (spotřebitelský ombudsman)
• zajišťuje zveřejňování písemností na úřední desce za celý odbor a vkládání informací na webové stránky města

Odbor vykonává svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů:

  zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
• zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
• zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských státu EU, v platném znění
• nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, v platném znění
• nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
• zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO
• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
• zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob v platném znění
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
• zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění
• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
• zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
• vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• zákon č. 180/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
• zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
• zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 

ODKAZY:

k jednotnému kontaktnímu místu:
Zákon o volném pohybu služeb
JKM

k podnikání v zemědělství:
Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Evidence zemědělského podnikatele

  • poskytování rad a informací spotřebitelům, drobným a středním podnikatelům
  • konzultace se konají na obecním živnostenském úřadě MěÚ Česká Lípa, ul. Jindřicha z Lipé čp. 127, I. patro, č. dv. 94 v termínech: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. a 28.12.2016 od 10.00 do 14.00 hodin.
    Kontaktní adresa: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Liberec, nám. Dr.E.Beneše 584/24, 460 01 Liberec, telefon: 485 244 111, 485 244 321,  Česká obchodní inspekce Liberecký kraj
Datum poslední aktualizace: 21.12.2015 09:59

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa