Nahoru

Oddělení technické správy majetku

Aktuality z oddělení technické správy majetku naleznete v příslušné sekci aktuálně z města a úřadu.

Celková charakteristika oddělení:

1.1 Státní správa – oddělení nemá v působnosti výkon státní správy

1.2 Samospráva – oddělení vykonává samosprávu na úseku správy a údržby majetku města

Vykonává zejména následující činnosti:

 • správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury
 • správa a údržba městské zeleně
 • správa a údržba veřejného osvětlení
 • správa a údržba dopravního značení a světelné dopravní signalizace
 • správa a údržba dešťové kanalizace
 • správa a údržba parkovišť
 • správa a údržba pohřebišť
 • správa a údržba vodních děl
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu
 • vydávání parkovacích karet
 • svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, bioodpadu, objemného odpadu a likvidace černých skládek
 • letní čištění a zimní údržba místních a účelových komunikací
 • údržba a opravy místních a účelových komunikací
 • komplexní agenda jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
 • komplexní agenda pojištění majetku města
 • vnitřní technická správa majetku
 • informační technologie
 • výkon činnosti energetika města
 • řízení pracovníků veřejně prospěšných prácí a veřejné služby
 • uzavírání smluv o právu k provedení stavby
 • uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
 • zastupování města jako vlastníka nemovitostí a vydávání stanovisek k investičním záměrům stavebníků z pohledu správy majetku obce
 • vydávání vyjádření a stanovisek ke zvláštnímu užívání místních a účelových komunikací a zeleně

 

Náplň činnosti oddělení:

 • zajišťuje údržbu a opravy majetku v objektech v nichž sídlí MěÚ včetně vymalování prostor MěÚ 
 • zajišťuje nákup DHMO, DDHM
 • provádí inventarizaci majetku ve správě odboru
 • zajišťuje pojištění vozidel v majetku města na základě požadavků jednotlivých vedoucích odborů a vedoucích oddělení
 • zajišťuje agendu spojenou s vozovým parkem, přiděluje vozidla ke služebním jízdám, sleduje čerpání pohonných hmot a náklady na dopravu
 • zajišťuje správu pohřebišť na území města Česká Lípa
 • provádí zařazení dokončených investičních akcí spadajících do správy oddělení do majetku města
 • zajišťuje pasportizaci zeleně rostoucí na pozemcích města
 • plánuje obnovu dřevin a nových výsadeb na pozemcích města v souladu se schváleným územním plánem města
 • vyřizuje agendu týkající se kácení, popř. prořezávek dřevin rostoucích na pozemcích města
 • spolupracuje s odbornými firmami zajišťujícími správu a údržbu městské zeleně
 • zajišťuje pasportizaci veřejných pískovišť a drobné architektury, která se nachází na městské zeleni (např. dětské prolézačky, lavičky)
 • ve spolupráci s odbornými firmami plánuje údržbu pískovišť a drobné architektury, která se nachází na městské zeleni
 • spolupracuje s odbornými firmami zajišťujícími výkopové práce v městské zeleni
 • zajišťuje pasportizaci sběrných nádob na odpady, které slouží pro potřebu fyzických osob
 • připravuje rozmístění sběrných nádob ve spolupráci se společností zajišťující svoz odpadu
 • kontroluje dodržování harmonogramu vyvážení veškerých sběrných nádob na směsný komunální odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad
 • zajišťuje úklid a evidenci odpadu nacházejícího se na pozemcích města mimo stanoviště sběrných nádob (černé skládky)
 • dává podnět pro řešení přestupků občanů pro porušení vyhlášky města Česká Lípa (nakládání s odpady)
 • dává podnět pro řešení správních deliktů právnických osob a fyzických osob (podnikatelů) dle zákona o obcích: znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí v obci, odložení věcí mimo vyhrazené místo nebo neudržování čistoty a pořádku na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce
 • zajišťuje opravy a údržbu kontejnerových ohrádek
 • připravuje nájemní smlouvy na pronájem místních a veřejně přístupných účelových komunikací
 • spravuje místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví města, jejich součásti a příslušenství
 • zastupuje vlastníka při správních řízeních, obecném užívání místních komunikací včetně uzavírání nájemních smluv na části silničních pozemků a jeho zpoplatnění
 • zajišťuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací
 • zajišťuje ochranu místních komunikací a jejich styk s okolím 
 • kontroluje plnění smluvních vztahů: oprava a údržba místních komunikací, údržba světelné signalizace, údržba dešťové a drenážní kanalizace, instalace informačního systému, údržba místních komunikací – čistota, včetně zimní údržby, provozování městské hromadné dopravy, odtahy motorových vozidel – autovraků, revize mostů, správa a údržba autobusových zastávek, servis ekologických WC
 • vydává parkovací karty v souladu s platnými předpisy
 • zpracovává a podílí se na tvorbě vyhlášek a nařízení města, které souvisí s dopravní činností a místními komunikacemi a jejich příslušenstvím včetně kontroly jejich plnění
 • spravuje drenážní a dešťovou kanalizaci ve vlastnictví města
 • provozuje parkoviště ve vlastnictví města
 • provozuje tržní místa na Škroupově náměstí
 • vyjadřuje se k žádosti o udělení licence jako obec, v jejímž územním obvodu budou umístěny zastávky a jako správce pozemní komunikace
 • zajišťuje označování ulic a dopravní značení
 • spravuje a udržuje fontány před KD Crystal
 • zajišťuje náhradní zdroje elektrické energie při mimořádných akcích a příležitostech
 • zajišťuje revize vyhrazených technických zařízení úřadu ve spolupráci s vedoucími odborů u zařízení bez právní subjektivity
 • provádí prohlídky vyhrazených zařízení v objektech MěÚ, vede evidenci termínů revizí technického stavu vyhrazených technických zařízení v objektech MěÚ
 • zajišťuje nákup kancelářské techniky většího rozsahu
 • zprostředkovává prodej vyřazeného nábytku včetně jeho ocenění
 • zajišťuje smlouvy na věcná břemena
 • zajišťuje správu vodních ploch v majetku města
 • připravuje podklady pro pronájem nebytových prostor v majetku obce, které má odbor ve své správě
 • zajišťuje pronájmy nebytových prostor pro účely obce
 • zajišťuje správu movitého a nemovitého městského majetku na základě obstaravatelských smluv (např. správa Union, objektu v ul. Dubická, Centrum „N“, Richterova dvora, městských areálů v Poříční ulici a v Pivovarské ulici, městských kašen a veřejných WC, správa bytového fondu, zajišťuje vyjádření k žádostem o informaci o cenách v místě a čase obvyklých
 • zajišťuje podklady pro uzavírání obstaravatelských smluv, jejich dodatků, smluv o dílo na dodávky prací a služeb v rámci spravovaného majetku mimo akcí investičního charakteru
 • zajišťuje deratizaci na městském majetku
 • provádí zařazení dokončených investičních akcí spadajících do správy úseku do majetku města
 • zpracovává podklady pro řešení pojistných událostí na majetku ve správě úseku
 • eviduje žádosti o pronájem obecního bytu
 • vystavuje pokyny k uzavření nájemních smluv v obecních bytech a v ubytovně pro neplatiče v souladu s usnesením rady města
 • vydává pokyn k přechodu nájmů obecních bytů
 • zajišťuje výběrová řízení k pronájmu nově postavených obecních bytů                 
 • vydává souhlas s podnájmem v obecních bytech
 • vydává pokyn ke směně obecních bytů                                   
 • zajišťuje účast zástupce města při realizaci rozhodnutí soudu včetně účasti na výkonu rozhodnutí týkajících se bytů
 • zajišťuje uvolňování obecních bytů od nezákonných uživatelů
 • zajišťuje přístřeší neplatičům z obecních bytů v souladu s rozhodnutím soudu
 • provádí kontrolu činnosti správců majetku ve správě úseku v souladu s uzavřenou obstaravatelskou smlouvou
 • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek odboru
 • zúčastňuje se prací na tvorbě plánu investičních akcí
 • sleduje čerpání finančních prostředků z rozpočtu oddělení
 • vede evidenci smluv v rámci oddělení a sleduje jejich plnění
 • zpracovává statistické výkazy
 • připravuje návrhy na rozpočtová opatření v rámci činnosti oddělení
 • provádí objednávky, fakturace, přefakturace a likvidace faktur
 • podává návrhy na převod, vyřazení nebo prodej spravovaného movitého majetku
 • zajišťuje pojištění majetku města včetně vozidel na základě požadavků jednotlivých vedoucích odborů a vedoucích oddělení
 • uplatňuje pojistné události vzniklé na majetku ve vlastnictví města Česká Lípa
 • likviduje pojistné události
 • kontroluje finanční plnění obstaravatelských smluv

Oddělení vykonává svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, v platném znění                 
Datum poslední aktualizace: 14.07.2015 09:53

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa