Nahoru

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Aktuality z odboru kancelář tajemníka MěÚ naleznete v příslušné sekci aktuálně z města a úřadu.
 
  

1.      Celková charakteristika odboru

            1.1. Státní správa – odbor vykonává státní správu:

a) na úseku voleb, při vydávání ověřených výstupu z informačního systému veřejné správy (Czech POINT) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu


b) v oddělení matriky a evidence obyvatel
- matriční činnosti v matričním obvodu, který je vymezen územím obcí Česká Lípa, Blíževedly, Holany, Horní Libchava, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Volfartice a Zahrádky
Pracoviště matriky vede matriční knihy a sbírky listin a vydává příslušné dokumenty. Vydává potvrzení o matriční události, povoluje nahlížení do matričních knih a sbírek listin,  rozhoduje o žádosti o změně jména nebo příjmení,  vede správní řízení na úseku matriční agendy, zajišťuje vyšší matriční agendu (ověřování matričních dokladů), vydává doklady do ciziny, zajišťuje dílčí agendy pro Zvláštní matriku Brno (narození, manželství a úmrtí občanů ČR v cizině), provádí kontrolu vedení matričních knih u matričních úřadů ve svém územním obvodu, vede a aktualizuje sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené do správního obvodu Česká Lípa,   zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel ( ISEO) údaje z matriční činnosti


- evidence obyvatel jako obecní úřad s rozšířenou působností pro obce Česká Lípa, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec
Pracoviště evidence obyvatel provádí změny údajů o místě trvalého pobytu, zadává do systému evidence obyvatel adresu pro doručování, vede správní řízení – rušení údaje o místu trvalého pobytu a nezaevidování změny trvalého pobytu, na základě žádosti poskytuje údaje z ISEO a zajišťuje zprostředkování kontaktu občana, podílí se na odstraňování nesouladů v ISEO. Vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů, spolupracuje při přípravě voleb.

 

1.2. Samospráva – odbor vykonává servisní činnosti:


a) na úseku personalistiky a mezd – spočívající v kompletním výkonu personální a mzdové agendy zaměstnanců zařazených do městského úřadu, městské policie, jednotek sborů dobrovolných hasičů, na společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města


b) na úseku vnitřních věcí – spočívající v zajištění výkonu služby podatelny a spisovny, vedení agendy „ztrát a nálezů“, vedení agendy pohřbů osamělých osob, technickém zabezpečení voleb, zajišťování inzerce Městských novin, zajišťování pronájmu zasedací místnosti zastupitelstva města, správě fondu rady města a zajišťování obslužnosti městského úřadu (infosystému, bezpečnostních kódů, klíčů, razítek vč. úředních, pojištění osob pro zahraniční pracovní cesty, občerstvení, kopírovacích a grafických prácí, nákupu publikací, odborné literatury a dodávek tiskovin, čtvrtletní uzávěrky stravného a dalších nahodilých nebo mimořádných úkolů)


c) na úseku samosprávy – spočívající v kompletním zajištění administrativní agendy starostky města a místostarostů, agendy zastupitelstva města a rady města, agendy partnerských měst, vedení evidence obecně závazných vyhlášek města, nařízení města, Sbírky zákonů, Věstníku vlády a Věstníku právních předpisů Libereckého kraje, vedení centrální evidence stížností, zveřejňování dokumentů na úřední desce
 

d) v oddělení matriky a evidence obyvatel – spočívající v zajištění vítání občánků, svatebních obřadů a podle ust. § 14 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., vydávání potvrzení pro uplatnění práv v cizině.

 

2.    Členění odboru


- úsek personalistiky a mezd
- úsek vnitřních věcí
- úsek samosprávy
- oddělení matriky a evidence obyvatel

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 10.08.2015 11:47

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa