Nahoru

Podatelna

Povinně zveřejňované údaje o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle ust. § 2 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění účinném od 1.1.2015

ust. § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb. zveřejňovaný údaj

písm. a) 

adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě – tj. listinných podání, a současně doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Městský úřad Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa
telefon: 487 881 111
fax: 487 881 177

písm. b)

úřední hodiny podatelny

pondělí a středa nepřetržitě   7:30 – 17:15 h
úterý a čtvrtek nepřetržitě     7:00 – 15:00 h
pátek nepřetržitě                    7:00 – 13:00 h

písm. c)

elektronická adresa podatelny pro elektronická podání e-mailem

podatelna@mucl.cz

písm. d)

identifikátor datové schránky pro elektronická podání prostřednictvím informačního systému datových schránek

bkfbe3p

písm. f)

přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
PDF/A ISO 19005

Statické obrazové dokumenty:
PNG, ISO/IEC 15948
• TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
• JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, ISO/IEC 13818
• MPEG-1, ISO/IEC 11172
• GIF

Zvukové dokumenty:
MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
• MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
• WAV, PCM

Databáze:
XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové
dokumenty:
RTF
• DOC/DOCX
• HTML

písm. g)

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustné technické nosiče:
DVD disk
• flash disk
• CD

Podmínky použití:
každé podání je třeba umístit na samostatný nosič,
• nosič nemá jiný obsah než podání, případně související řádně označené přílohy,
• doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby,
• technické nosiče se vracejí pouze na výslovnou žádost uvedenou v podání

písm. h)

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MěÚ.

písm. i)

důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3.

 

Pokud je doručený dokument v analogové podobě neúplný nebo nečitelný, je-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel vyrozuměn o vadě a stanoven další postup pro její odstranění. Není-li možné vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává, stejně jako v případě, že není možné odesílatele a jeho kontaktní údaje určit.

Pokud je doručený dokument v digitální podobě vč. datové zprávy,
v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo chybný formát, nebo není uložen na určeném technickém nosiči dat (viz přípustné technické nosiče), postupuje MěÚ obdobně jako při závadách dokumentů v analogové podobě.

Maximální přípustná velikost datové zprávy – 10 MB.

Vzor automatického potvrzení doručení datové zprávy:
Váš dopis ze dne 1. 2. 2015 byl přijat dne 2. 2. 2015 v 07:49:08 pod evidenčním číslem 12345/2015.

 

Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 11:51

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa